روز های خوب می آیند و میروند..

اما این خاطره هاست که باقی میماند..
خاطره ای که باعث میشود لبخندی بزنی و اشکی بریزی
و چه از این بهتر
که ثبت کنی این لحظات را..
با یک عکس
:)
#ارتش #نوشهر #خانواده #دریا #جنگل #نیروی_دریایی